DOTACJE UE

PHU PAMAXPAGACZ D.J. Pagacz Sp. Jawna jest beneficjentem programu – Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę zakładu produkcyjnego oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

 INFORMACJA

 W związku z przeprowadzoną procedurą wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego p.n. '' Budowa budynku produkcyjnego w ramach rozbudowy zakładu produkującego okna aluminiowe na bazie gotowych profili na działce o numerze ewidencyjnym 141/12 obręb 11 przy ul.Czyżewskiego 52d w Bełchatowie'' beneficjent  informuje ,iż w branży budowlanej i elektrycznej biorąc pod uwagę główne kryterium – CENA, dokonał wyboru oferty firmy 4BUD – Kompleks

W przeprowadzonej przez Beneficjenta procedurze wyboru ofert brali udział:
1. VORTEX-BUD
2. 4 BUD-Kompleks
3. ZUPRB-Karol Szklarek

 UZASADNIENIE

Przedstawiona przez firmę 4 BUD-Kompleks oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny – głównego kryterium wyboru ofert.
Pozostałe kryteria – termin realizacji i referencje są podobne.

Branża instalacji wod-kan, co i cw będzie przedmiotem oddzielnego przetargu.

 

OGŁOSZENIE

Bełchatów, dnia 20.08.2012

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PAMAX-PAGACZ” Danuta  i Jan Pagacz Sp. Jawna w Bełchatowie ul. Pabianicka 8 ogłasza przetarg na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na:

„budowa budynku produkcyjnego w ramach rozbudowy zakładu produkującego okna aluminiowe na bazie gotowych profili na działce o numerze ewidencyjnym 141/12 obręb 11 przy ul. Czyżewskiego 52D w Bełchatowie”

Zakres prac obejmuje;

- instalacje wod–kan
- instalacje co i cw

Dokumentacja techniczna w formie elektronicznej oraz zakres prac jest w posiadaniu Inwestora w siedzibie spółki w Bełchatowie ul. Pabianicka 8 i zostanie udostępniona zainteresowanym realizacją zadania inwestycyjnego.

Realizacja zadania od 12.09.2012 do 31.05.2013. (z oddaniem budynku do użytkowania)

Pisemne oferty z zaproponowaną ceną należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "Oferta" w siedzibie spółki  do dnia 07.09.2012. do godziny 12.00. PHU PAMAX-PAGACZ Danuta i Jan Pagacz sp.jawna 97-400 Belchatów  ul.Pabianicka 8

Oferta winna być sporządzona na piśmie i zawierać:

 • termin oraz czas realizacji
 • okres udzielonej gwarancji
 • kosztorys na zakres robót ujętych w dokumentacji technicznej
 • cenę netto i warunki płatności
 • aktualne zaświadczenia:
  • * wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
  • * o nie zaleganiu opłat ZUS i US
  • * zaświadczenie NIP i REGON
 • wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie zadania wraz z kserokopią uprawnień
 • referencje Inwestora z wykonania podobnych zadań inwestycyjnych w ciągu ostatnich dwóch lat

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 10.09.2012

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata "wadium" do kasy Spółki do dnia 07.09.2012. do godziny 12.00. w wysokości 5.000 PLN w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania zadania.

Wadium wpłacone przez oferenta wygrywającego przetarg zostaje w zasobach Spółki  w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania zadania i  zostanie zwrócone bez oprocentowania po zakończeniu inwestycji i sporządzeniu pozytywnego protokołu końcowego odbioru zleconych prac wraz z protokołem oddania budynku do użytkowania.

Pozostałym oferentom wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu zapytania na wskazane konto lub bezpośrednio w kasie Spółki.

W przypadku wyboru oferty i odstąpienia od jej realizacji z winy oferenta wadium przepada na rzecz Spółki.
Kryteriami oceny ofert będzie ; cena wykonania zadania oraz termin realizacji.

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, bądź odstąpienia od rozstrzygnięcia zapytania bez podania przyczyny.

Bliższe informacje     -    nr telefonu  605-540-654
                                       adres mailowy pamaxpagacz@interia.pl
Osoba ds. kontaktów  –  Jan Pagacz