INFORMACJA

      W związku z przeprowadzoną procedurą wyboru dostawcy maszyn do produkcji stolarki aluminiowej ( przecinarka profili, prasa, frezarko-kopiarka, frezarka do słupka ) w ramach realizacji projektu pn.

„Wzrost konkurencyjności firmy Pamax – Pagacz Sp. Jawna poprzez rozbudowę zakładu produkcyjnego oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych”,

Beneficjent informuje, że dokonał wyboru oferty firmy PREZ-MET SYSTEM MARTA KLIMEK.

W przeprowadzonej procedurze wyboru ofert brali udział:

  1. PREZ-MET SYSTEM MARTA KLIMEK,
  2. ALUMA POLSKA SP. Z O.O.

Uzasadnienie:

      Oferta firmy PREZ-MET spełnia warunki techniczne wg zapytania oraz jest najkorzystniejsza pod względem ceny – głównego kryterium wyboru oferty.

Posted in OGŁOSZENIA | Leave a comment

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

W związku z realizacją projektu pn. ”Wzrost konkurencyjności firmy „Pamax – Pagacz” Sp. Jawna poprzez rozbudowę zakładu produkcyjnego oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, firma Pamax – Pagacz Sp. Jawna ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na zakup:
 

  1. Przecinarka profili 2-głowicowa,
  2. Prasa do łączenia naroży AL,
  3. Frezarko-kopiarka 2-głowicowa,
  4. Frezarka do słupka.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przecinarka profili 2-głowicowa.
- możliwość cięcia profili AL i PCV,
- wyposażona w instalację chłodząco – smarującą,
- odczyt elektroniczny,
- wyposażona w 2 pionowe i 2 poziome pneumatyczne siłowniki mocujące,
- tarcze tnące o średnicy min. ø 400,
- podajnik i odbiornik rolkowy.

2. Prasa do łączenia naroży AL.
- regulacja noży zagniatających we wszystkich kierunkach z dokładnością do 0,05 mm,
- blokada wysuwu noży zagniatających,
- dwa dociski pionowe z regulacją,
- maksymalna wysokość rozstawu między nożami 160 mm.

3. Frezarko – kopiarka.
- 2-głowicowa ( pionowa i pozioma ),
- 2 kopiały,
- 2 niezależne wodziki,
- dociski pneumatyczne,
- układ centrujący.

4. Frezarka do słupka.
- wyposażona w dociski poziome i pionowe,
- możliwość frezowania pod kątem 45º-90º-45º,
- płynna regulacja głowicy frezującej + blat do kątów.

Wszystkie maszyny 1 do 4 powinny posiadać certyfikat CE oraz min. 24 miesięczną gwarancję.
Oferent/dostawca zobowiązuje się do uruchomienia maszyn oraz pełnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Termin wykonania zamówienia:
- do 15.06.2013r.

Sposób przygotowania ofert:
Ofertę należy sporządzić na piśmie z podaniem terminu realizacji, okresu gwarancji oraz okresu ważności oferty.
Oferta powinna uwzględniać wszystkie maszyny jako komplet do produkcji stolarki. Oferty na wybrane maszyny lub oferty, w których maszyny nie spełniają minimalnych parametrów technicznych określonych w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dn. 16.04.2013. do godz. 16.00 osobiście w siedzibie spółki PHU PAMAX-PAGACZ lub przesłać listem poleconym na adres:

PHU PAMAX – PAGACZ SP. JAWNA
ul. Pabianicka 8
97-400 Bełchatów
lub na adres e-mail pamaxpagacz@interia.pl.

Posted in OGŁOSZENIA | Leave a comment

INFORMACJA

W związku z przeprowadzoną procedurą wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego p.n.

„Budowa budynku produkcyjnego w ramach rozbudowy zakładu produkującego okna aluminiowe na bazie gotowych profili na działce o numerze ewidencyjnym 141/12 obręb 11 przy ul. Czyżewskiego 52d w Bełchatowie”

beneficjent informuje, iż w branży wod-kan co i cw biorąc pod uwagę główne kryterium – CENA, dokonał wyboru oferty firmy

FIRMA USŁUGOWO-REMONTOWA Zbigniew Drągowski.
97-420 Szczerców , Podklucze 27A

W przeprowadzonej przez Beneficjenta procedurze wyboru ofert brali udział:
1. FIRMA USŁUGOWO-REMONTOWA Zbigniew Drągowski
2. 4 BUD-Kompleks.

UZASADNIENIE
Przedstawiona przez Firmę Usługowo-Remontową Zbigniew Drągowski oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny – głównego kryterium wyboru ofert.
Pozostałe kryteria – termin realizacji i referencje są podobne.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PAMAX-PAGACZ” Danuta  i Jan Pagacz Sp. Jawna w Bełchatowie ul. Pabianicka 8 ogłasza przetarg na wykonanie  zadania inwestycyjnego polegającego na :

budowa budynku produkcyjnego w ramach rozbudowy zakładu produkującego okna aluminiowe na bazie gotowych profili na działce o numerze ewidencyjnym 141/12 obręb 11 przy ul. Czyżewskiego 52D w Bełchatowie

Zakres prac obejmuje;

- instalacje wod–kan
- instalacje co i cw

Dokumentacja techniczna w formie elektronicznej oraz zakres prac jest w posiadaniu Inwestora w siedzibie spółki w Bełchatowie ul. Pabianicka 8 i zostanie udostępniona zainteresowanym realizacją zadania inwestycyjnego.
Realizacja zadania od 15.03.2013 do 31.05.2013. (z oddaniem budynku do użytkowania)
Pisemne oferty z zaproponowaną ceną należy składać w zamkniętych kopertach
z napisem "Oferta" w siedzibie spółki  do dnia 11.03.2013. do godziny 12.00.
PHU PAMAX-PAGACZ Danuta i Jan Pagacz sp.jawna
97-400 Belchatów  ul.Pabianicka 8

Oferta winna być sporządzona na piśmie i zawierać:

-termin oraz czas realizacji
-okres udzielonej gwarancji

- kosztorys na zakres robót ujętych w dokumentacji technicznej 

- cenę netto i warunki płatności

- aktualne zaświadczenia:

* wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
* o nie zaleganiu opłat ZUS i US
* zaświadczenie NIP i REGON

- wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie zadania wraz z kserokopią uprawnień
- referencje Inwestora z wykonania podobnych zadań inwestycyjnych w ciągu ostatnich dwóch   lat

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 13.03.2013

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata "wadium" do kasy Spółki do dnia 11.03.2013. do godziny 12.00. w wysokości 5.000 PLN w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania zadania.
Wadium wpłacone przez oferenta wygrywającego przetarg zostaje w zasobach Spółki  w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania zadania i  zostanie zwrócone bez oprocentowania po zakończeniu inwestycji i sporządzeniu pozytywnego protokołu końcowego odbioru zleconych prac wraz z protokołem oddania budynku do użytkowania.
Pozostałym oferentom wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu zapytania na wskazane konto lub bezpośrednio w kasie Spółki.
W przypadku wyboru oferty i odstąpienia od jej realizacji z winy oferenta wadium
 przepada na rzecz Spółki.
Kryteriami oceny ofert będzie ; cena wykonania zadania oraz termin  realizacji
Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, bądź odstąpienia
od rozstrzygnięcia zapytania bez podania przyczyny.
Bliższe informacje     -    nr telefonu  605-540654
                                       adres mailowy pamaxpagacz@interia.pl
Osoba ds. kontaktów  –  Jan Pagacz

Posted in OGŁOSZENIA | Leave a comment

INFORMACJA

W związku z brakiem ofert na wykonanie instalacji wod-kan oraz co i cw wg. ogłoszenia z dn. 20.08.2012 przetarg został unieważniony.

Na wykonanie instalacji wod-kan, co i cw.ogłoszony zostanie inny dodatkowy termin.

Posted in OGŁOSZENIA | Leave a comment

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PAMAX-PAGACZ” Danuta  i Jan Pagacz Sp. Jawna w Bełchatowie ul. Pabianicka 8 ogłasza przetarg na wykonanie  zadania inwestycyjnego polegającego na :

budowa budynku produkcyjnego w ramach rozbudowy zakładu produkującego okna aluminiowe na bazie gotowych profili na działce o numerze ewidencyjnym 141/12 obręb 11 przy ul. Czyżewskiego 52D w Bełchatowie

Zakres prac obejmuje;

- instalacje wod–kan
- instalacje co i cw

Dokumentacja techniczna w formie elektronicznej oraz zakres prac jest w posiadaniu Inwestora w siedzibie spółki w Bełchatowie ul. Pabianicka 8 i zostanie udostępniona zainteresowanym realizacją zadania inwestycyjnego.
Realizacja zadania od 12.09.2012 do 31.05.2013. (z oddaniem budynku do użytkowania)
Pisemne oferty z zaproponowaną ceną należy składać w zamkniętych kopertach
z napisem "Oferta" w siedzibie spółki  do dnia 07.09.2012. do godziny 12.00.
PHU PAMAX-PAGACZ Danuta i Jan Pagacz sp.jawna
97-400 Belchatów  ul.Pabianicka 8

Oferta winna być sporządzona na piśmie i zawierać:

-termin oraz czas realizacji
-okres udzielonej gwarancji

- kosztorys na zakres robót ujętych w dokumentacji technicznej 

- cenę netto i warunki płatności

- aktualne zaświadczenia:

* wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
* o nie zaleganiu opłat ZUS i US
* zaświadczenie NIP i REGON

- wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie zadania wraz z kserokopią uprawnień
- referencje Inwestora z wykonania podobnych zadań inwestycyjnych w ciągu ostatnich dwóch   lat

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 10.09.2012

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata "wadium" do kasy Spółki do dnia 07.09.2012. do godziny 12.00. w wysokości 5.000 PLN w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania zadania.
Wadium wpłacone przez oferenta wygrywającego przetarg zostaje w zasobach Spółki  w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania zadania i  zostanie zwrócone bez oprocentowania po zakończeniu inwestycji i sporządzeniu pozytywnego protokołu końcowego odbioru zleconych prac wraz z protokołem oddania budynku do użytkowania.
Pozostałym oferentom wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu zapytania na wskazane konto lub bezpośrednio w kasie Spółki.
W przypadku wyboru oferty i odstąpienia od jej realizacji z winy oferenta wadium
 przepada na rzecz Spółki.
Kryteriami oceny ofert będzie ; cena wykonania zadania oraz termin  realizacji
Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, bądź odstąpienia
od rozstrzygnięcia zapytania bez podania przyczyny.
Bliższe informacje     -    nr telefonu  605-540654
                                       adres mailowy pamaxpagacz@interia.pl
Osoba ds. kontaktów  –  Jan Pagacz

Posted in OGŁOSZENIA | Leave a comment

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PAMAX-PAGACZ” Danuta  i Jan Pagacz Sp. Jawna w Bełchatowie ul. Pabianicka 8 ogłasza przetarg na wykonanie  zadania inwestycyjnego polegającego na :

budowa budynku produkcyjnego w ramach rozbudowy zakładu produkującego okna aluminiowe na bazie gotowych profili na działce o numerze ewidencyjnym 141/12 obręb 11 przy ul. Czyżewskiego 52D w BełchatowieCzytaj dalej

Posted in OGŁOSZENIA | Leave a comment

Witamy na naszej nowej stronie

Witamy serdecznie i zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment